Biotopy

biotopPředstavte si nějaké konkrétní místo v krajině, které je tvořeno typickými horninami, má svou vlhkost a klima, rostou na něm určité druhy rostlin a žijí na něm určité druhy živočichů. Tyto živé i neživé složky na sebe navzájem působí a vzájemně se ovlivňují a formují. Vytváří se tak typické společné prostředí, které nazýváme biotop. Součástí každého biotopu jsou různá stanoviště, což je označení pro místa, na kterých se dané organismy v biotopu vyskytují. Znamená to, že každý biotop má různé druhy stanovišť. Pro názornost si můžeme uvést volavku popelavou a kormorána velkého. Oba jsou typickými ptačími obyvateli vodních toků a nádrží. V tomto konkrétním biotopu se však každý z nich vyskytuje na jiném stanovišti. Zatímco volavka loví svou kořist ze břehu nebo vodě ne hlubší než čtyřicet centimetrů, kormorán se nejraději pohybuje uprostřed řeky či jezera a nedělá mu problém lovit i v šestimetrové hloubce. Stanoviště pro hnízdění však mohou mít oba druhy podobná. Někteří odborníci považují termíny „stanoviště“ a „biotop“za významově stejné.

V České republice se nachází více než sto padesát typů přírodních biotopů, rozdělených do devíti základních tzv. formačních skupin. Jednotlivé biotopy jsou definovány pomocí rostlinných společenstev. České orgány ochrany přírody jednotlivé biotopy mapují, katalogizují a seznamy pravidelně aktualizují.

Jak již bylo zmíněno, ve výčtu biotopů je jmenováno devět základních skupin. Jsou to : Vodní toky a nádrže, mokřady a pobřežní vegetace, prameniště a rašeliniště, skály sutě a jeskyně, alpínské bezlesí, sekundární trávníky a vřesoviště, křoviny, lesy a biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Do každé této skupiny jsou zahrnuty různé počty přesně definovaných typů biotopů. Například ve skupině „Vodní toky a nádrže“ je jich šest, „Prameniště a rašeliniště“je jich uvedeno třináct a skupina „Sekundární trávníky a vřesoviště“ má takových biotopů skoro padesát.

Přestože jsou biotopy České republiky v současné době přesně klasifikovány a zmapovány, nejedná se o přísně ohraničená území s přesným počtem vyjmenovaných rostlinných a živočišných druhů. Naopak, oblasti se vzájemně prolínají a vytvářejí různé mezistupně a přechodové typy. Nezanedbatelnou roli na neustále probíhajících změnách biotopů hraje lidská činnost a v posledních letech i změny klimatu.

Autor článku: Pavel Révay / mezistromy.cz