Natura 2000

Předpisy Evropských společenství (ES) zavázaly Českou republiku k plnění řady úkolů v druhové i územní ochraně přírody, jejichž rozsah je na naše poměry nebývalý. Mezi hlavní povinnosti členských států patří vytvoření evropské soustavy chráněných území Natura 2000 (www.natura2000.cz).

Aby celá soustava plnila svou funkci, tj. zachování a případně zlepšování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit (EVL), typů přírodních stanovišť a evropsky významných druhů, je třeba o všechny evropsky významné fenomény vhodným způsobem pečovat. První příručka, která se zabývá ochranářským managementem v EVL, vyšla v edici Planeta v roce 2004 „Rámcové zásady lesního hospodafiení pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice“. V roce 2006 byla tato příruãka nahrazena publikací „Pravidla hospodafiení pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000“ vydanou ve stejné edici. Pravidla hospodafiení pro lesní typy stanovišť jsou výsledkem dvouleté diskuse pracovní skupiny tvořené zástupci státní ochrany přírody a subjektů hospodařících v lesích. Další publikací vydanou v edici Planeta jsou „Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000“, na které se podílel široký řešitelský kolektiv. Na tyto materiály navazuje předkládaná příručka, která se zabývá zásadami péče  o stanoviště evropsky významných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Další podrobnosti si můžete stahnout kliknutím na odkaz natura-stanoviste-zivocisnych-druhu