Les jako ekosystém

Les je společenstvím mnoha organismů – rostlin a živočichů, které jsou na sobě navzájem závislé a žijí v podmínkách určitého konkrétního přírodního prostředí daných geologickým podložím a klimatem. Pro formování rostlinných společenstev je důležitým faktorem nadmořská výška.

Proto je naše republika s jistým zjednodušením vertikálně rozdělena do tzv. lesních vegetačních stupňů. Staří lesníci hovořili o bytosti lesa. Tím intuitivně vyjadřovali to, že všechny složky lesa společně vytvářejí nedílnou jednotu, že žádná jeho složka nemůže existovat samostatně. My se v této kapitole podíváme na různé typy lesů, jež vznikly v přírodních podmínkách naší republiky.

Vedle podmínek prostředí je pro lesní společenstvo určující determinantou stromové patro a skladba jeho dřevin. Důležitým indikátorem podmínek přírodního prostředí jednotlivých typů lesů je přízemní patro složené z bylin, travin, kapradin, mechorostů a lišejníků. Rostliny přízemního patra, podobně jako dřeviny, ale mnohem přesněji vyjadřují jak klimatické podmínky, tak i vlastní stanoviště a vlastnosti prostředí. Velmi citlivě reagují na humusové poměry a vlastnosti svrchního půdního horizontu, v němž jsou zakořeněny. Jejich výskyt indikuje určitou humusovou formu, bohatost živin, vlhkost, světlo a teplo. Po dlouholetých výzkumech vzájemných vztahů mezi rostlinami a prostředím, v němž rostou, byly sestaveny tzv. „Ekologické skupiny rostlin“ (ESR), které slouží lesníkům jako pomůcka pro přehlednější třídění rostlin podle ekologických nároků a možností používat je jako indikátory určitých vlastností prostředí lesa. Tyto skupiny rostlin dávají soubornou představu o výsledném vlivu jednotlivých faktorů na příslušném stanovišti.

Organismy vytvářejí živou složku lesa. Pro nás často tu jedinou viditelnou nebo slyšitelnou. Přesto obrovské množství různých druhů je našim očím a uším skryto. Abychom je našimi smysly zaznamenali, musíme se ztišit a zpozornět. Výskyt určitých druhů stromů, květin, mechů, lišejníků, hub a živočichů v lese nám mnohé napoví o jejich vzájemných vztazích i vazbách na přírodní podmínky, jako jsou půda a klima, tedy teplo, vlhkost, světlo. Postupně můžete zjistit, že určité druhy organismů se vyskytují jen v určitých typech lesů, tedy přírodního prostředí.