Benátecký Čtyřlístek

Benátecký Čtyřlístek vyrostl z potřeby myšlenkově spřízněných obyvatel Benátek nad Jizerou a sousedních obcí. Jeho posláním je informovat o problematice životního prostředí v našem městě a jeho blízkém okolí, motivovat občany všech věkových kategorií k jeho zlepšování a spojovat a zapojovat různé skupiny lidí do společných projektů i jednotlivých akcí.

Cílem našeho snažení je zlepšování vztahu člověka ke zděděnému přírodnímu a kulturnímu bohatství na našem území. Propojením energií žáků a učitelů benáteckých základních a mateřských škol, dětí a vedoucích kroužků z Klubu dětí a mládeže a jiných organizací ve městě, aktivních pozitivně a ekologicky smýšlejících občanů, za podpory Města Benátky nad Jizerou, může vzniknout reálná síla potřebná ke změně postojů části obyvatelstva i k realizaci konkrétních činů.

Z tématických okruhů, kterým se Benátecký Čtyřlístek hodlá věnovat můžeme jmenovat například:

– veřejná zeleň v našem městě, její rozvoj a péče o ní (oba zámecké parky, prostranství v sídlištích, květinové záhony, aleje, školní zahrady, apod. )

– kulturní a přírodní památky ve městě a okolí (budovy, sochy, památné stromy, chráněná území, přírodní rezervace, apod. )

– vycházkové trasy benáteckou přírodou se zastávkami a výhledy, odpočinková a pikniková místa, naučné stezky, informační panely, přírodní herní prvky, dětská hřiště, čistota města, vandalismus apod.

– vysvětlování a propagace přírodě blízkých a šetrných způsobů hospodaření, využívání obnovitelných zdrojů energie (zemědělství, lesnictví, vodní a sluneční elektrárny, apod. ), způsoby a možnosti šetření energiemi, nakládání s odpady, řešení různého znečišťování přírody (kudy a kam putuje benátecký odpad )

– pořádání společných akcí s ekologickou tématikou (jarní slunovrat, Den Země, týden vody, benáteckou krajinou, odpady se hromadí, měsíc myslivosti, proměny lesa, Benátky v proudu času, apod.)

Věříme, že výše uváděné oblasti našeho společného zájmu budou časem ještě doplňovány a dle potřeby a Vašich návrhů upřesňovány. Předpokládáme více-či méně intenzivní spolupráci s partnery, kteří nám budou různými způsoby v naší činnosti pomáhat.

V dnešní mediální době budeme využívat všech dostupných prostředků  ke zviditelnění existujících problémů různých úrovní a budeme hledat možnosti jejich řešení. Chceme aktivně reagovat na aktuální situaci týkající se životního prostředí v našem městě. Naším cílem je posílit lokální patriotizmus a ekologické myšlení v dobrém slova smyslu a vštěpovat je lidem již od dětství.

Budeme poukazovat na zajímavosti a krásy našeho okolí a hledat možnosti jejich ochrany a rozvoje tak, aby  budoucí generace mohly hovořit o svých předcích bez negativních soudů.

Pokud vás výše uvedené řádky oslovily, neváhejte nás kontaktovat se svými nápady či připomínkami na naší emailové adrese či telefonních číslech.

Karel Bendl

Madonna’s daughter Lourdes
snooki weight loss American Eagle Outfitters‘ CEO Discusses Q4 2011 Results

fashion’s night out involves philadelphia this approach year
christina aguilera weight lossWhat Is Located on the Las Vegas Strip