Archiv rubriky: Ke stažení

Seriál. Třídění odpadů.

Zde nabízíme seriál zaměřeným na třídění odpadů, který vzniká jako součást informační kampaně projektu intenzifikace odděleného sběru a využívání komunálních odpadů ve Středočeském kraji, jehož hlavními řešiteli jsou Středočeský kraj a EKO-KOM, a. s.. Záštitu nad projektem převzal bývalý náměstek hejtmana Středočeského kraje ing. Vilém Žák. Veškeré produktové listy máte možnost stahnout do svého počítače. Celý příspěvek

Natura 2000

Předpisy Evropských společenství (ES) zavázaly Českou republiku k plnění řady úkolů v druhové i územní ochraně přírody, jejichž rozsah je na naše poměry nebývalý. Mezi hlavní povinnosti členských států patří vytvoření evropské soustavy chráněných území Natura 2000 (www.natura2000.cz).

Celý příspěvek

Lesy v České republice

Turistické a rekreační využití lesů patří k nejmladším funkcím lesa. Rozmach dopravy, především pak automobilismu, přiblížil dnes les lidem z měst. Statistiky ukazují, že stále více a více lidí vyhledává zdravé prostředí lesa, aby se zde zotavilo, aby alespoň na krátký čas uniklo přetechnizovanému prostředí velkých měst a průmyslových oblastí.

Celý příspěvek

Okyselování půdy

pH značí míru kyselosti nebo zásaditosti půdy. Určujeme-li pH půdy, mluvíme o půdní reakci. Stupeň 7 značí půdu neutrální. Čím je tato hodnota nižšÌ, tím je půda kyselejší, čím je vyšší, tím je půda zásaditější.

Celý příspěvek

Les a povodně

Povodně mohou mít několik příčin. V našich krajích k povodním dochází při jarním tání a při mimořádných srážkových událostech, jako byly přívalové deště v létě r. 1997 a 2002. Příčinou povodní a toho, jaké škody napáchají je především necitelné zacházení s krajinou.

Celý příspěvek

Psí útulky

Dějiny člověka jsou neodmyslitelně spjaty se životem zvířat. Po celou dobu je to však vztah převážně exploatující, někdy až devastující. Za výrazný mezník v novodobé historii v otázce ochrany zvířat lze považovat začátek devadesátých let 20. století.

Celý příspěvek