Místní akční skupiny

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Základní principy metody LEADER

 • přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeb,
 • partnerství veřejných a soukromých subjektů,
 • místní rozvojová strategie,
 • integrované a vícesektorové akce,
 • inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
 • síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,
 • spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další příležitostí pro MAS byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou unií, a dále samostatný národní program LEADER ČR financovaný výhradně ze státního rozpočtu ČR, který byl vypisován v letech 2004–2008, jako roční dotační program Ministerstva zemědělství.

Od r. 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, konkrétně Osy IV. LEADER.

Základní parametry MAS

 • geograficky homogenní území,
 • počet obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000,
 • hustota obyvatel do 150 obyv./km2,
 • účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50% (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací,
 • MAS dle Programu rozvoje venkova může být obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanské sdružení podle  §829 zákona č. 40/1964 Sb.  místní akční skupinou být nemůže),
 • členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit,
 • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
 • MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS,
 • fungování metodou LEADER.

Tim Gunn Slams Snooki
snooki weight loss You Can’t Legislate Away Stupidity

and film a viral marketing video at YouTube Space LA
rob kardashian weight lossHow to choose best career in Fashion designing