Den vody v Benátkách, (fotogalerie)

Den vodyBenátky nad Jizerou. Při procházce Olšinami všichni přítomní návštěvníci získali informace o probíhající revitalizaci a historii řeky Jizery a její vliv na život ve městě. Před zahájením promluvil i Karel Bendl, ředitel Správy městských lesů o celosvětovém významu vodních ploch.

Fotogalerii naleznete ZDE.

Den vody

 

Další podrobnosti poskytl Miroslav Kochman z městského úřadu.

Projekt „Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou“ jak zní správně celý název, se začal rodit již před mnoha lety. Otcem myšlenky je pan Antonín Soumar jako místní znalec vodohospodářských poměrů. Původní myšlenka byla zprůtočnit bývalé a vlastně původní rameno Jizery spolu s výstavbou protipovodňové ochrany města, pro zlepšení průtoků povodňových vln a ochranu obyvatel města. Původní rameno řeky však nyní kříží dvakrát vodovodní přivaděč Pražských vodáren Káraný, a proto byla tato varianta zamítnuta jako nerealizovatelná. Nabídla se tedy varianta druhá, zprůtočnit Loužky a napojit obtok do loužků přes pole v nivě řeky. Na základě jednání především s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), jmenovitě s Ing. Tomášem Justem, který je považován za druhého otce myšlenky, vznikla v roce 2007 první studie, tehdy ještě společná pro Protiopovodňová opatření a revitalizace. Po zhotovení studie bylo započato s vyjednáváním dotací na obě stavby a na základě těchto jednání byly následně obě stavby projekčně odděleny. Zatímco výstavbu Protipovodňových opatření (PPO) provedlo město po územní rozhodnutí a výstavbu následně z dotace zainvestoval a zrealizoval stát prostřednictvím Povodí Labe s.p., realizaci Revitalizace (RVT) řídí město Benátky nad Jizerou.

V průběhu příprav projektu od studie v roce 2007 uběhlo 7 let. V průběhu těchto sedmi let muselo být vyřešeno mnoho úskalí, které většinou takové projekty přináší. S ohledem na rozsah výstavby byl největší problém s vlastnictvím pozemků. Město se snažilo dlouhodobě v okolí plánované RVT shromažďovat a nerozprodávat ornou půdu. Následně zastupitelstvo města v těchto sedmi letech vyvolalo tzv. komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastru Kbel. Při scelování pozemků v rámci KPÚ jsme se snažili maximální množství pozemků v majetku města přesunout do lokality RVT. Nicméně i tak zbylo ještě mnoho vlastníků, kteří si zde pozemky chtěli ponechat a následně museli být pro výstavbu RVT odkoupeny. Součástí dotace je rovněž příspěvek na výkup těchto pozemků. V průběhu jednání o výkupech a při probíhající KPÚ bylo započato s projektováním tak, aby bylo možné stihnout dotační období 2010 – 2014. Byla dokumentace k územnímu řízení a následně stavebnímu povolení. V průběhu projektování muselo být vyřešeno mnoho technických překážek a muselo být vyhověno všem účastníkům. Namátkou z těch nejzásadnějších uvádím ochranu jímacího řádu vodovodu Káraný, přeložku vysokotlaku a středotlaku plynu, podmínky orgánů ochrany přírody, podmínky provozovatele malé vodní elektrárny a v neposlední řadě také podmínky Povodí Labe s.p. To vše bylo třeba dojednat a skloubit s požadavky na výsledek RVT ze strany AOPK ČR.

Přes všechny obtíže se podařilo v loňském roce získat dotaci a vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Veřejnou zakázku vyhrálo sdružení “HTREKO Benátky“, které sdružuje stavební firmy HOCTIEF CZ a.s. a Rekomont a.s., který zajišťuje prakticky jen přeložku plynovodů. Výstavba RVT bude mít celkem dva významné stavební objetky. Jedním z nich je již zmiňované odtěžení sedimetu v poli mezi Olšinami a Loužkem kde vznikne soustava průtočných tůní, balvanitých skluzů a koryto potoka společně s mohutnou výsadbou nivních dřevin a napojení na cestní síť a zpřístupnění pro krátkodobou rekreaci pro obyvatel města. Druhým objektem je vyčištění částí stávajících Olšin a vytvoření dvou nových tůní v blízkosti ulice Dělnická.

V současné době se tedy započalo s vlastní výstavbou. V první fázi byla připravena deponie výkopku na volném pozemku v průmyslové zóně a byla zhotovena přístupová komunikace ke stavbě. Nákladní automobily musí dodržovat vývozní trasu po polních komunikacích mimo město, takže dojde jen k minimálnímu zatížení obyvatel města. Pouze materiál z čištění Olšin a tvorby nových tůní bude po odvodnění vážen přes město. Bylo provedeno kácení v Loužku. Aktuálně probíhá příprava na přeložku obou plynovodů, která bude probíhat částečně pod vodní hladinou podzemní vody, takže by měl být přítomen i potápěč. Zároveň bylo započato s výkopovými pracemi a probíhá modelace první tůně. V průběhu dalších prací bude odbouráno původní koupaliště v Olšinách a budou probíhat zejména výkopové práce a vyvážení sedimentu.