Den vody

22.3. oslavíme Den vody, každý z nás se s ní denně  setkáváme a předpokládáme za samozřejmost její kvalitu. Zamyslíme se také tak často nad tím, jak bychom mohli vodu ušetřit? Jaké máte doma splachování na WC, používáte poloviční splachování, při čištění zubů necháváte téct vodu, jak myjete nádobí…???

Vody bychom si měli vážit, a ne jen v tento den.  Voda je životadárnou látkou, bez které by nebyl život. Naše modrá planeta, která je tvořena 71% této kapaliny by se bez ní obešla, ale my ne. Voda se samozřejmě může vyskytovat ve třech základních skupenstvích, tj. jako kapalina, ve skupenství plynném jako pára nebo v podobě pevného skupenství jako led. Voda byla dokonce u vzniku vlastního života na Zemi. Nejprve totiž vznikla provizorní atmosféra a hydrosféra a až na jejím základě se začal plně vyvíjet život od těch nejmenších živočichů. To vše před 3,9 miliardami let. Voda tedy neodmyslitelně patří k životu. Neobešli by se bez ní živočichové, rostliny a ani lidé.

Les a rostlinstvo vůbec hrají velmi důležitou roli co se vodního hospodářství týče. Především slouží jako zásobárna vody, protože zadržují část srážek a podílí se na vyrovnávání odtoku vody. Jejich další důležitou funkcí jsou hospodářství a rekreace. Pomůžeme-li tedy při výsadbě mladých stromků, pomůžeme tak i zachování vodních zdrojů.

Lidé v České republice spotřebují průměrně denně 120 litrů vody. Měli bychom se tedy s vodou naučit hospodařit. Kdo vodou plýtvá, jedná proti společnosti i proti sám sobě. Lidé na světě nemají stejný přístup k vodním zdrojům, v zemích třetího světa je průměrná denní spotřeba vody 10 litrů na osobu, přičemž hygienické minimum Světové zdravotnické organizace je 100 litrů. V rozvojových zemích ženy a děti tráví podstatnou část každého dne sháněním vody.

Příběh 18-ti leté Rachel Anton z vesnice Inoneiwa v Tanzanii:

„Každý den musím stát ve frontě minimálně tři hodiny na vodu pod horkým sluncem. V suchém období je to i šest hodin. Další zdroj vody je velmi daleko. Zkouším naplnit čtyři nádoby na vodu, kterou používáme na pití, vaření i v domácnosti. Kvůli kvalitě vody míváme žaludeční potíže.“

Evropská vodní charta, vyhlášená 6. května 1968 ve Strasbourgu

1.      Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.

2.      Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možností rozhojňovat.

3.      Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.

4.      Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.

5.      Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.

6.      Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.

7.      Vodní zdroje musí být zachovány.

8.      Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.

9.      Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.

10.  Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.

11.  Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.

12.  Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Važme si více vzácné životadárné tekutiny VODY!!!!!

I mean that in two ways
miranda lambert weight lossPortfolio Manager Nick Gogerty on the Future of Hedge Funds